carouser

  • 网络大闹的人;大喝大闹的人
carousercarouser

noun

1
someone who enjoys riotous drinking
Synonym: wassailer

数据来源:WordNet